Tilbakebetaling av fiskekort

posted in: Blogg | 0

Refusjon fiskekort

Laksesesongen 2018 ble vel ikke helt det de fleste av oss hadde håpet på. I noen elver og da også små flomelver som det er en del av på Vestlandet, ble sesongen heller amputert. Noen av elvene fikk et flott regnskur tidlig og det gikk en del laks på elvene Det ble fisket med vekslende hell. Så falt vannstanden og tørkesommeren satte inn. I enkelte elver ble det innført restriksjoner på redskap og de gikk over til såkalt «Lett fiske», et begrep vi kanskje ikke burde hatt da fiske i mange tilfeller burde ha vært stoppet.

Tørkesommer

Etter som tørkesommeren ble verre og vannet minket og ble varmere fikk oppgått laks store problemer. Mange lakser ble observert flytende død nedover elver og en del skylte på C & R. Selvfølgelig bør ikke C & R praktiseres ved slike tilstander, men vi tror og vet at laks døde som følger av varme og dermed lavt oksygennivå i vannet.

Temperatur

Oksygen binder seg lettest til vann ved ca 4 grader Celsius. Når temperaturen gikk opp i mot 25 og over så hadde mange laks kjempedårlige muligheter for å overleve. Bare de som sto i dype høler hadde sjanser…I flere elver ble det stenging av vald og spørsmålet dukket opp:

HAR VI KRAV PÅ REFUSJON AV FISKEKORT?
Vi tenkte lenge gjennom dette og bestemte oss for å få Jan Arhaug til gi oss et svar. Som kjent er han ivrig laksefisker og forfatter av boken «Effektivt Laksefiske» eller laksefiskeboken som vi sier. Han er også advokat.

Her kommer svaret hans:
“Har man krav på å få refundert pengene for kjøpt fiskekort når selger/arrangør stenger elven?
En litt lignende sak ble behandlet i Forbrukerklageutvalget i 2017. Saken gjaldt førstehåndskjøp av dagsbilletter til en musikkfestival. Bandet som arrangøren fremhevet i sin markedsføring og som kjøperen ville se avlyste. Arrangøren satt opp et annet band som erstatning, men kjøper fikk likevel medhold (av flertallet i Forbrukerklageutvalget) at han skulle ha pengene tilbake.
Forbrukerklageutvalget har også behandlet rene saker, hvor hele arrangementet (typisk konsert) har blitt avlyst. Her har klagerne krav på å få pengene tilbake.

Hva så med fiskekort?
Det er ikke noen konkret forbrukerlovgivning som løser dette (det er ikke kjøp av en «ting»). Spørsmålet må løses på bakgrunn av ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper. Det følger av disse at kjøper kan heve avtalen dersom det foreligger «vesentlig kontraktsbrudd».

Om det foreligger «vesentlig kontraktsbrudd» beror på en helhetsvurdering hvor en bl.a ser på mangelens karakter og omfang, hvilken betydning misligholdet har for kjøper samt om øvrige misligholdsbeføyelser vil kunne rett opp den ubalansen i kontraktsforholdet som mangelen har medført. Jeg tenker at selger f.eks må kunne tilby fiskekort på et annet vald, eller kanskje en annen elv. Men dette må altså vurderes konkret. Det må også ses hen til hvilken virkning heving har for fiskekortselger.

Dersom grunneier/elveeier (den som har solgt fiskekortet) stenger elven. 

I utgangspunktet er det et kontraktsbrudd å ikke levere den fiskeretten som er betalt for. Ettersom kjøpet etter all sannsynlighet er motivert av ønsket om å fiske er nok avtalebruddet også vesentlig.

Avbruddsforsikring

Skal selger da komme unna må heving av avtalen ramme selger på en uforholdsmessig måte. Det er vanskelig å se hvordan det skal være tilfelle. På en nettside står det fiskekort «vert ikkje refundert då det er for mykje arbeid.» At det er «mye arbeid» er ikke nok. I en sak vil det nok også bli vektlagt at selgeren sannsynligvis kan forsikre seg mot slike avbrudd (avbruddsforsikring). Kjøper har ikke tilsvarende mulighet.
Hva om selger ved avtaleinngåelsen har en klausul om «kjøpt fiskekort refunderes ikke»?

Eksempel

Dette var situasjonen i saken om musikkfestivalen. Forbrukerombudet kom her til at dette punktet var urimelig å bruke når det forelå vesentlig kontraktsbrudd, og satte det til side med henvisning til avtaleloven § 36. Dette betyr ikke at det er uvesentlig om selger har tatt et slikt forbehold eller ikke. Har selger gjort det, har jo kjøper tatt en bevisst risiko når kortet ble kjøpt. Det får betydning i den helhetsvurderingen som nevnt over.

Hva med «force majeure»?
Force majeure er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en part fra ansvar når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll inntrer. Klassiske eksempler er flom, krig, opprør og naturkatastrofer. Det er en høy terskel for å få medhold i «force majeure». Jeg tror ikke «lite og varmt vann» er nok. Det er selvsagt en god begrunnelse ut fra hensyn til fiskevelferd mv (sportsfiskere fisker vel ikke på fisk som sliter med lite oksygen). Men jeg tror ikke man får gjennomslag for hel stenging av elven. Innføring av lettfiske (flue og mark uten søkke) vil det nok være rom for.

Vente på dom

NB: Når vi finner få/ingen avgjørelser hos Forbrukerutvalget skyldes det nok at slike kjøp gjelder stiftelse av rettigheter og ikke kjøp av ting. Slike saker faller derfor i utgangspunktet utenfor det saklige virkeområdet for Forbrukerklageutvalget. Forbrukerklageutvalget kan imidlertid behandle klagesaker av prinsipiell karakter mellom en forbruker og en næringsdrivende (som de gjorde i konsert-avgjørelsen).

Konklusjon
Min konklusjon er at kjøper har rett til å heve avtalen (få pengene tilbake) dersom den som selger fiskekort velger å stenge elven.
Skal selger slippa unna tilbakebetaling må «mangelen» rettes f.eks ved å tilby tilsvarende produkt (eks fiske på annet vald).

Dette er min vurdering. En annen advokat kan ha en annen vurdering.
Hvis noen får en sak inn til behandling hos forbrukerrådet eller i utvalget vil jeg gjerne bli informert om resultatet. Det samme om noen har fått avgjørelse i annen nemnd, domstol el.l.

Jan Arhaug”

Det var advokatens svar og han tilføyer:

Saken om konsertbilletter og avlysning er ikke rettskraftig. Arrangøren har bragt den inn for tingretten. Forbrukerrådet er partshjelper for han som kjøpte seg billett. Konsertarrangøren har sin forening som partshjelper. Saken er ikke behandlet i tingretten ennå. Saken har tatt en stikkvei opp til Høyesterett som forsåvidt kun gjaldt et prosessuelt spørsmål, men som viser hvor prinsipielt interessant den er.

Vi ønsket å prøve en slik sak og hadde et fiskekort i elv som er under kontroll av Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskeforening (SRJF) og ba om refusjon på 4 døgn og ga de en svarfrist til 7.september. Da ville vi send saken videre til Forbrukerombudet.

Samme dag kommer dette fra SRJF:
Vi synes dette var en flott avgjørelse av foreningen og håper at de fleste som tapte døgn her fikke det med seg, men vi har ingen sak lengre.

Ta kontakt

Dersom noen har prøvd å få refusjon av tapte fiskekort på grunn av rimelig eller urimelig stenging kan det tas kontakt med oss….Det hadde vårt greit å få på plass regler for hvordan slike situasjoner skal håndteres; Både for fisker, kortselger og andre involverte. Kanskje bør det tenkes nøye gjennom hvordan forutsigbarhet for alle parter kan oppnås…