Høstelvene (september og utover 2017)

posted in: Blogg | 0

Mange oppfatter fisket etter laks som slutt 31.august. Dette er ikke tilfelle. Flere elver fiskes i etter dette og det finnes alltid muligheter…

Skolifossen

Hagnesvassdraget fiskes til 10 oktober og ligger som en glemt “høstperle” i midtre Vestfold. Nordre del ligger i Andebu kommune, midtre del i Sandefjord og søndre del i Larvik kommune. Det er over tre mil lakseførende strekning, men hovedtrykket av sportsfisket utøves i vassdragets nederste deler mellom Åsrumvannet og Goksjø. Vassdraget består av elvene Svartåa, Hagneselva og Skorgelva. Åsrumvannen har forbindelse til Numedalslågen som munner ut i Larvik.

Mykstufoss

 

Numedalslågen fiskes til 31.august 2018: Numedalslågen er med sine 352 km Norges tredje lengste elv. Elven har sitt utspring på Hardangervidda og renner derfra gjennom Sæterdalen til Dagali og videre nedover Numedal til Kongsberg og gjennom Lågendalen ned til Larvik, hvor elven munner ut i sjøen.

 

Lauvneselva

Lauvsneselva fiskes i ut desember(?)Lauvsneselva – Laksefiske hele året!
Lauvsneselva ligger i Flatanger og har sitt utløp i fjorden ved et smoltanlegg rett nord for tettstedet Lauvsnes. Den fiskbare strekningen av elva er opptil 250 meter. Laksefiske foregår hele året!

 

Drammenselva

Drammenselva fiskes ut oktober. Drammenselva dannes ved utløpet av Tyrifjorden ved Vikersund og renner ut i Drammensfjorden ved Drammen. Elva utgjør nedre del av Drammensvassdraget. Vassdraget har en total lengde på 310,2 kilometer, hvorav Drammenselva utgjør 47,3 kilometer.

 

Otra

Otra Stenges 31.august 2018 Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i Aust-Agder i nord til Kristiansand i Vest-Agder i sør. Elva renner ut i Østre havn i Kristiansand mellom Galgeberg og Tangen. Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden. Navnet kommer av dyrenavnet Oter.

Øvre foss- Akerselva

Akerselva fiskes ut september: Akerselva er ei elv som renner gjennom Oslo. Den går fra Maridalsvannet i Maridalen, gjennom Bydel Nordre Aker, Bydel Sagene, Bydel Grünerløkka, Sentrum og Grønland i Bydel Gamle Oslo, og renner til slutt ut ved Paulsenkaia i Bjørvika. Elva er nederste del av Nordmarksvassdraget, som i sin tur tilhører Oslomarkavassdragene. Akerselva er 9,8 kilometer lang[1] og har et fall på 149 meter

 

Bjerkreimselva har plass for funksjonshemmede

Bjerkreimselva fiskes til og med 20.Sep. Bjerkreimselva (Bjerkreimsvassdraget) er et av Rogalands største vassdrag. Det ligger hovedsakelig i Bjerkreim og Gjesdal kommuner i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder, med hoveddelen i Bjerkreim. Elva munner ut i Tengsvågen i Eigersund kommune. Elva er 73,2 km lang medregnet tilløpselver

 

 

Suldalslågen fra Herabakka

Suldalslågen fiskes ut september: Suldalslågen er ei elv som renn i Suldal i Rogaland. Ho har spring ut frå Suldalsvatnet og munnar ut i Sandsfjorden ved tettstaden Sand. Gjuvefoss og Sandsfoss er fossar i Suldalslågen.
Suldalslågen er rekna som ei god lakseelv. Rekordlaksen blei fiska i 1913 og var på heile 34 kg. Det er vanleg at laks på over 20 kg vart fanga kvart år. Laksebestanden har møtt motstand, til dømes ved lakselus frå rømt oppdrettlaks, men får hjelp til å halde seg oppe ved at det blir gjort forvaltning. Laksen i Suldal har utvikla genar som har gjort dei kraftige. Dette blir oftast sagt er på grunn av at laksen må hoppe opp den stride Sandsfossen.

Driva ved Gikling i Sunndalen

Driva fiskes til 15.september. Elva har sitt utspring på Dovrefjell som Svone (Svona) (fra Svånåvatnet 1 500 moh.) men skifter navn til Driva nedenfor Grønbakken der Kaldvella løper sammen med Svone på 887 moh. Elva har sitt løp nordover gjennom Drivdalen og Oppdal og derfra vestover ned Sunndalen til Sunndalsøra. Ned Drivdalen til Oppdal er elva stri og renner gjennom en trang dal. Ved Mågålaupet er løpet så smalt at det er mulig å hoppe over

 

Nidelva i Austagder

Nidelva fiskes til 15.september 2018: Nidelva er hovedelva i Arendalsvassdraget i Aust-Agder. Den har navnet fra der Nisserelva og Fyresdalsåna renner sammen, og til utløpet ved Arendal.. Nidelva er lakseførende på en 22 kilometer lang strekning opp til Evenstad kraftverk. Elva har ikke reproduserende laks, og det planlegges derfor kalking og kultivering

Kvålsfossen i Lygna

Lygna fiskes til 31.september i 2018. Lygna er en elv i Vest-Agder som renner fra Fjotland til Lyngdal, og ut i Lyngdalsfjorden ved tettstedet Alleen i Lyngdal kommune. I Hægebostad har den navnet Storåni. Elva er 82,2 km lang

 

 

Åroselva

 Åroselva fiskes til 15. september: Åroselva, Røyken i Buskerud, er et lavlandsvassdrag med nedbørfelt på 113 km². Elva starter som Grodalselva og renner ut fra Kistefossdammen i Heggedal i Akershus til utløpet i Oslofjorden ved Åros. Fram til 1989 var lakseførende strekning 3 km fra sjøen til Lingsomdammen. Etter riving av dammen kan laksen gå opp 11 km til Fabrikkdammen. I 1994 ble det registrert gyting og årsyngel av laks helt oppe ved Fabrikkdammen; en tidligere lakseførende strekning som har vært stengt i årevis, er nå restaurert. Dette er positivt for produksjonen av laks og sjøørret i vassdraget

Ved Storjord møtes Junkerdalselva, som kommer ned Junkerdalen, og Lønselva som følger E6 ned fra Saltfjellet, og danner Saltdalselva. Plassen her er en god fiskeplass. – Foto: Vilhelm Thilesen

Saltdalselva fiskes til 15.september; Saltdalselva ligger i Saltdal kommune i Nordland fylke.Saltdalselva renner langs E6 ned fra Saltfjellet og mot Rognan. Lønselva får næring av Junkerdalselva som kommer ned den vakre Junkerdalen ved Storjord, og herfra og ned heter den Saltdalselva. Du skal ikke gå langt vekk fra veien før du er i skikkelig villmark. Elva har bestander av både laks, sjøørret og sjørøye. Lakseførende strekning er ca 65,5 km og nedslagsfeltet er på ca 1.544 km². Vassdraget må beskrives som relativt kaldt og næringsfattig. Eneste innsjø er Vassbotnvann som ligger i en sideelv.

Beiarelvas utløp med Segelfjellet til venstre.

Beiarelva fiskes til 15.september: Beiarelva (eller Storåga) er et ca. 56 kilometer langt vassdrag i Beiarn kommune i Nordland fylke. Elva følger hoveddalføret i Beiarn og renner ut i Beiarfjorden ved Tvervik. Den har sitt utspring øverst i Beiardalen, innenfor Saltfjellet-Svartisen nasjonalparks grenser.
Beiarelva er ei populær elv for lakse- og sjøørretfiske. I tillegg har elva en stamme av sjørøye, men det ble innført en totalfredning av denne i 2008. Elva har en lakseførende strekning på 27,5 kilometer, fra utløpet til Høgforsen ved Tollå. I tillegg er også 3 kilometer av sideelva Tollåga, og 0,6 kilometer av sideelva Store Gjeddåga lakseførende.

Figgjo ved hengebrua over sone 1

Figgjo fiskes til 20 september: Figgjo er en elv i Rogaland som renner fra Edlandsvatnet på Ålgård, gjennom tettstedet Figgjo og til Sele på Jæren. Elva er populær for sportsfiske og er en av Norges 10–15 største lakseelver. Elva er 24,6 kilometer lang[1] eller 45,2 kilometer medregnet tilløpselvene. Figgjo var i 2000 den nest største lakseelva i Rogaland da det ble fisket 10,6 tonn laks…

 

Hagnesvassdraget fiskes til 10 oktober: I Hagneselva som starter i utløpet av Goksjø er det flere fine kulper og spennende stryk, her er det også flere steder hvor det er mulig for fluefiskeren å prøve lykken. I Svartåa som renner ut i Hagneselva i den nedre halvdel er det med suksess bygd laksetrapp. Dette er  i Bakkanefossen. Under regnrike høster kan fisken vandre nesten helt opp til Rønningsvannet.Det mest brukte området er mellom Holmenbrua, Skolifossen i Hagneselva og Bakkanefossen i Svartåa. Dette kan være godt utgangspunkt for de som ikke har besøkt vassdraget før.

Håelva: Foto: Jarle Vines

Håelva fiskes til 20.september: Elva har utspring som flere små bekker nord for Synesvarden på Høg-Jæren. Fra innsjøene Storamoset og Litlamoset renner elva mot nord under flere forskjellige navn, først som Stormyråna, deretter Undheimsåa, Fosseåna og Fotlandsåna. Flere sideelver kommer inn fra øst. Ved Høyland snur elva mot vest og ved Fotland danner den Fotlandsfossen. Herfra renner elva i et stilleflytende og buktende løp mot havet. Ved Haugland kommer den største sideelva Tverråna inn fra sør

 

Naturgledetur langs Arnaelva. Foto: Åshild Ids

Arna(elva) fiskes det til 15.september:Storelva, også kalt Arnaelva, munner ut i Arnavågen ved Øyrane Torg i Indre Arna. Den er Bergens eneste lakseelv. Det er ikke uvanlig å ta laks på 10-15 kg her. I 2009 ble en ny laksetrapp åpnet, noe som forlenger laksens vandremulighet med 3000 meter i elven.

 

Vikja ved tersklene

Vikja fiskes til 15 september. Vikja er ei av dei beste elvane for laksefiske i Sogn Elva Vikja er lakseførende, og det ble i forbindelse med utbyggingen laget 12 terskler i elva nedstrøms utløpet som avbøtende tiltak.

 

Tovdalselva ved Slettene bru i Birkenes. Foto: Karl Ragnar Gjertsen

Tovdalselva fiskes til 31.august i 2018; Tovdalselva, eller Topdalselva, er en 143 km lang elv, og den lengste elva på Sørlandet som fortsatt renner fritt i hele sitt løp. Elva har sitt utspring i Telemark, renner blant annet gjennom bygda Tovdal i Åmli kommune i Aust-Agder og møter havet i Vest-Agder. Det ble startet kalking i 1997, og dette ga resultater for fiskebestanden. I 2003 ble det tatt ca. 300 kg laks. Dette er likevel svært beskjedent i forhold til toppårene på 1880-tallet da fangsten var over 12 tonn. Laksen kan i dag vandre opp til Herefossfjorden, en strekning på ca. 45 km.

 

Mandalselva sett fra elvas utløp ved Piren ved Sjøsanden i Mandal

Mandalselva fikses til 15.september: Mandalselva er ei elv i Vest-Agder og Aust-Agder. Den har sine kilder i fjellene mellom Ose i Setesdal og Øvre Sirdal. Selve Mandalselva har utspring fra Ørevatn (260 moh.) og renner mot sør gjennom kommunene Åseral, Audnedal, Marnardal og Mandal, til den munner ut i Skagerrak ved Mandal. Det ble fanget 11,9 tonn laks og 675 kg sjøørret i Mandalselva i 2006. Dette er ny fangstrekord i moderne tid. Største laks var på 13,9 kg. Elva ble det 6. beste laksevassdraget i Norge i 2006 og har med dette vist en fantastisk utvikling etter at kalkingen startet i 1997

Songdalselva ved Greipstad kirke.

Sygna (Søgne og Sogndalselva) åpen til 30. september, men kun C/R på laks, sjøørret kan tas. Songdalselva,[2] Søgneelva[3] eller Songa,[4] (også kjent som Sogna[4] eller Sygna[5]) er ei elv som har sitt utspring i Finsland, Songdalen kommune. Nedbørfeltet ligger mellom Otras og Mandalselvas nedbørfelt. De høyeste åsene i nedbørfeltet går opp til 450 moh. Vannføringen er normalt minst om sommeren og størst om høsten og våren. Det er få og små innsjøer i vassdraget. De bratte skråningene ned fra heiene kan skape korte og intense flommer.

 

 

Forøvrig: Lierelva og Sandvikselva utafor Oslo fiskes til 15. september—-

Dette er en oppsummering av innmeldinger til oss. Mange elver kan du kjøpe kort til på Inatur. Har du ei elv som mangler send oss beskjed og vi legger den til innlegget.. Ta kontakt på E-post; laksefiske.inorge@hotmail.no eller PM