Hvor kan du fiske i sjø?

posted in: Blogg | 0

Hvor er det lov å fiske etter laks og sjøørret ved utløp / munning fra elv?

Av JAn Arhaug forfatteren av Laksefiskeboka

I perioder med lite vann i elvene vil mye av fisken som kommer inn fra havet vente ganske nært munningen. Der står de og venter på økt vannføring (f.eks ved en sommerflom) som signal på at det er trygt å gå opp i elva, på lavere temperatur i ferskvannet som strømmer ut (eller begge deler). I slike perioder er det mange som prøver seg på dorging etter laks i sjøen. Et spørsmål som dukker opp er hvor en kan fiske, eller ofte: Hvor nært elva kan vi fiske.
Jeg bruker 2 elver nært meg som eksempel (Akerselva i Oslo og Lierelva i Buskerud).
De generelle reglene gjelder over alt. I tillegg kan det gjelde lokale regler og fredningssoner. Så du må sjekke din elv/sjø før du begynner å fiske.

Skillet sjø – elv
Det er viktig å kjenne til skillet mellom sjø og elv. Grensen sjø/elv er ofte fastlagt (bestemt i forskrift og skiltet). Er ikke grensen skiltet så gjelder at grensen mellom sjø og elv går der elven naturlig utvider seg til sjø (det vi kaller elveutløpet).
Eksempel på beskrivelse av grense:
Akerselva (grense iht forskrift FOR-1990-06-11-556 § 1)
«Utenfor Akerselva i Oslo kommune: Grensen går tvers over ytre ender av kaiene ved munningen (Bjørviksutstikkeren på vestsida og Tomtekaia/Paulsenkaia på østsida) – en avstand på ca 20 meter.»

Lierelva
Grensen er ikke satt i forskrift. Fylkesmannen opplyser at grensen går der elva utvider seg naturlig til sjøen.
Noen steder er grensen skiltet, som her:

100 meter grensen
I forskrift (FOR-2012-05-10-431) er det bestemt at «I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø (elvemunningen) enn hundre meter.» (min understreking)
100 meter grensen gjelder i fredningstiden for elva.
Om du fisker i sjøen kan du altså som utgangspunkt fiske helt inntil grensen i den perioden det selges kort i elven. Før og etter dette må du holde deg 100 meter unna.
Fredningssoner!
Noen elver har i tillegg fredningssoner som må respekteres. Skal du fiske i sjø må du vite om elva du fisker utenfor har særskilt fredningssone eller ikke. Mange elver har fredningssoner som strekker seg langt lengre ut enn 100-metersgrensen. Her må du respektere denne grensen. Fredningssonene er gjerne satt av Fylkesmannen og tilgjengelige på nett (sjekk hos Fylkesmannen i ditt fylke eller på Lovdata). F.eks finnes det en egen forskrift for Oslo (FOR-2002-05-27-589) som beskriver fredningssonene for Askerelva, Neselva, Sandvikselva, Lysakerelva, Akerselva med flere.
Lierelva (i Buskerud) har derimot ikke noen fredningssone etter det jeg har fått vite.

 

 

 

To konkrete eksempler
1. Lierelva, en elv UTEN fredningssone

A. I den tiden det ER tillatt å fiske i vassdraget (15. mai til 15. september)
Fiske i sjøen: I sjøen fram til grensen mellom elv og sjø, er fiske med stang og håndsnøre tillatt hele året. Du kan altså fiske helt inntil grensen
Fiske i elva: Du kan fiske i elva hvis du har løst fisketrygdavgift, har fiskekort for elven og selvsagt under forutsetning av at du følger reglene for elva (soneinndeling, herunder fredede områder som 50 meter under og over laksetrapper, andre fredningssoner, redskapsbruk mv)

B. I den tiden det IKKE er tillatt å fiske i vassdraget (elvas fredningstid) Fiske i sjøen: Det er tillatt å fiske inntil 100 meter fra grensen mellom elv og sjø. Fiske i elva: Forbudt!

Eksempel Lierelva:
Den blå streken illustrerer (ca) 100 metergrensen. Den grønne streken illustrerer grensen sjø/elv.
Fra 15. mai til 15. september kan du fiske i sjøen helt inn til den grønne streken. Utenfor denne sesongen kan du ikke fiske nærmere enn den blå streken.

2. Akerselva, en elv MED fredningssone

A. I den tiden det ER tillatt å fiske i vassdraget (1. juli til 30. september)
Fiske i sjøen: Du kan kun fiske inntil fredningssonen, og ikke nærmere elva. Det er likevel tillatt å fiske laks og sjøørret med stang fra båt i tiden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjøørret er ikke tillatt i fredningssonen (FOR-1990-06-11-556 § 2)
Fiske i elva: Du kan fiske i elva hvis du har løst fisketrygdavgift, har fiskekort for elven og selvsagt under forutsetning av at du følger reglene for elva (soneinndeling, herunder fredede områder som 50 meter under og over laksetrapper, andre fredningssoner, redskapsbruk mv)

B. I den tiden det IKKE er tillatt å fiske i vassdraget
Fiske i sjøen: Du kan kun fiske utenfor fredningssonen. Ikke nærmere elva. Fiske i elva: Forbudt!

Eksempel Akerselva:
Den blå streken illustrerer (ca) fredningssonen. Du kan altså IKKE fiske etter laks og sjøørret i det rødt skraverte området, annet enn med stang fra 1. juni til og med 4. august.

Veldig viktig å huske ved fiske i sjøen
Det er kun tillatt med 2 stenger per båt. Uansett antall folk i båten. Og kun med 1 agn/redskap per stang!
Sjekk om det er fredningssone utenfor elva di eller andre særskilte regler du må overholde. Ikke fisk så nært elva at du går innenfor grensen sjø/elv (eller 100 meter fra utenfor elvas sesong).
Er du usikker på hvilke regler som gjelder der du er; sjekk med Fylkesmann eller lokal fiskerforening eller andre kvalifiserte før du startet fisket.

Skitt fiske. Samtidig er det lov å minne om at det i sjøen også er lov å vise måtehold. God skikk regelen om at ekte sportsfiskere ikke selger fangsten sin gjelder også her. Her et bilde fra en båt som jeg møtte på en brygge sist uke, etter at fiskeren hadde dorget i sjøen en dag. Av forskjellige hensyn lar jeg være å opplyse elv og navn på fisker.

Kilder
https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Nokre-utvalde-artar/Laks-i-sjoeen

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Fritidsfiske/Fiskeregler-i-saltvann/

https://lakseelver.no/nb/news-2017/oppsyn-oppsyn-i-munningsomradet

www.lovdata.no

Enkelte bestemmelser vist til i denne artikkelen https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-431
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-06-20-736?q=minstem%C3%A5l+laksefisk

https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2002-05-27-589